Driejaarlijkse prijs van de Stichting Antoine Faes (2019-2021)

Algemene informatie

 • De prijs voor de bekroonde kandidaten bedraagt in het totaal 75.000 Euro. Op voorstel van de jury kan de prijs gesplitst worden in een prijs voor ‘klinische bijdragen’ en een prijs voor ‘fundamenteel onderzoek’ binnen het gekozen onderwerp. De jury geeft hierover advies aan de Raad van Beheer van de FAES Stichting. De Raad van Beheer van de FAES Stiching bepaalt de eventele verdeelsleutel bij het toekennen van de prijzen. Twee derde van de prijzen is een beloning voor de prijswinnaar(s) en één derde van het bedrag van de prijs zal dienen voor ondersteuning van hun onderzoek.
 • De kandidaten moeten hoofdzakelijk en gedurende ten minste vijf jaar werkzaam zijn aan een Nederlandstalig Belgisch (bio)medisch centrum – in de ruimste zin van het woord – en in België gevestigd zijn. Het eerste masterdiploma van de kandidaten mag, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, niet meer dan 25 jaar geleden behaald zijn.
 • De kandidaten mogen geen werken indienen die hebben geleid tot het behalen van een academische graad of reeds eerder voor hetzelfde werk een prijs hebben ontvangen die hoger is dan de prijs van de Stichting Antoine Faes. Eén tot drie personen die hebben samengewerkt mogen samen hun kandidatuur op basis van gemeenschappelijk onderzoekswerk indienen,De Stichting Antoine Faes stelt voor elk tijdvak een jury aan bestaande uit buitenlandse experten, die collegiaal de ingediende werken beoordelen en een rangorde van de kandidaten opstellen. De jury wordt voorgezeten door het oudste jurylid. Ten minste één lid van de medische adviesraad van de Stichting Antoine Faes woont, namens de Stichting, de vergadering van de internationale jury bij, evenwel zonder stemrecht. De beslissing van de jury wordt genomen met absolute meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend De voorzitter van de medische adviesraad, van de Stichting Antoine Faes roept, na overleg met alle leden van die adviesraad, de jury samen en is verantwoordelijk voor alle praktische schikkingen betreffende de werkzaamheden van de jury. De besluiten van de jury zijn slechts geldig afs minstens de meerderheid van de juryleden aan de beraadslaging deelnemen. De jury motiveert haar voorstel voor toekenning van de prijs in een korte tekst.
 • De voordrachten, verslagen en voorstellen omtrent de toekenning van de prijs blijven vertrouwelijk.
 • Elk probleem in verband met de ontvankelijkheid van de kandidaat alsook met de toekenning van de prijs wordt, zonder mogelijkheid van beroep, behandeld door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes. De prijs zal toegekend worden door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes na kennismaking van de voorstellen van de jury. De Raad van Beheer kan beslissen de wetenschappelijke prijs niet toe te kennen; in dit geval gaat het bedrag van de prijs terug naar het patrimonium van de Stichting Antoine Faes. De overhandiging van de prijs aan de laureaat zal geschieden door de Raad van Beheer van de Stichting Antoine Faes.

Thema

Voor de periode 2019-2021 is het vakgebied: “MICROBIOLOGIE: GOEDE EN SLECHTE MICROÖRGANISMES “.

Deadline

(Call is closed)

Procedure

Documenten in print die u moet insturen:

 1. Curriculum vitae (maximaal 10 pagina’s)
 2. Lijst van toppublicaties (maximaal 5), inclusief een exemplaar (pdf) van elke publicatier die volgens de kandidaat het meest representatief zijn voor zijn onderzoek, met bovendien een korte (niet meer dan 10 lijnen) toelichting waarom deze publicatie belangrijk is, evenals een korte toelichting over de bijdrage van de kandidaat aan deze publicatie, in vergelijking met andere (mogelijke) coauteurs.
 3. Beschrijving van het werk, inclusief een samenvatting, van niet meer dan 10 pagina’s.

Adres:
Stichting Antoine Faes,
p/a Markt 2,
2290 VORSELAAR

Electronische versie:

 1. Curriculum vitae (maximaal 10 pagina’s)
 2. Lijst van toppublicaties (maximaal 5), inclusief een exemplaar (pdf) van elke publicatie, die volgens de kandidaat het meest representatief zijn voor zijn onderzoek, met bovendien een korte (niet meer dan 10 lijnen) toelichting waarom deze publicatie belangrijk is, evenals een korte toelichting over de bijdrage van de kandidaat aan deze publicatiet in vergelijking met andere (mogelijke) coauteurs. aangevuld met:
  • Lijst van peer reviewed publicaties, gesorteerd volgens jaar van publicatie,
  • Lijst van patenten (of patent aanvragen) indien van toepassing,
  • Lijst van boeken en hoofdstukken van boeken,
  • Lijst van vorige prijzen en het bedrag in Euro ( of € equivalent)
 3. Beschrijving van het werk, inclusief een samenvatting, van niet meer dan 10 pagina’s.
 4. De kandidaten (of een team van kandidaten) vermelden de namen van vijf wetenschappers die in aanmerking kunnen komen om hun werk te beoordelen. Deze wetenschappers mogen geen gemeenschappelijke publicaties hebben met de kandidaten gedurende de laatste 5 jaar en mogen niet de (co) promotor geweest zijn van hun PhD of postdoctoraal onderzoek.
 5. Een korte lekenversie van het ingediende werk in niet meer dan 2 pagina’s

Online Application form

Contact

Coördinator van de wetenschappelijke adviesraad: Prof Roger Bouillon