De stichting Antoine Faes is een instelling van openbaar nut volgens de testamentaire wilsbeschikking van de Heer Antoine Faes.

De statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1969, onder nummer 1438

De oprichter schonk een ruim aandeel van zijn vermogen als legaat tot beginkapitaal van de door hem ontworpen en opgerichte instelling.

In het artikel 3 van de statuten wordt het doel van de stichting omschreven:

Rechtstreeks geldelijke hulp verlenen aan noodlijdenden, behoeftigen, zieken, gebrekkigen en verminkten.
Onrechtstreeks geldende hulp verlenen aan Belgische organismen, groeperingen of personen, die tot taak of doel hebben genoemden bij te staan of wetenschappelijk werk te verrichten dat ten goede komt aan dezelfde doeleinden.

Stichting Antoine Faes


Tevens was het ook zijn bedoeling de werkzekerheid te beveiligen van zijn naaste werknemers. Sedert jaren was het de wens van de Heer en Mevrouw A. Faes dat na hun dood de opbrengst van hun fortuin zou bijdragen om verlichting en hulp te brengen aan lijdenden en hun nood en leed verzachten.

Na het verlenen van steun aan instellingen en personen, die beantwoorden aan deze doelstellingen, wou de stichting een eerste stap zetten bij de ondersteuning van het biomedisch wetenschappelijk onderzoek door het toekennen van een driejaarlijkse prijs “Antoine Faes”, voor het eerste in 1980 uitgeschreven. (vroeger tweejaarlijkse prijs)